18/04/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

1,4 εκατ. ευρώ σε ιδιώτη η καθαριότητα Δ.Καρπενησίου

Την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας με τα ίδια μέσα του Δήμου, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Καρπενησίου δεδομένου ότι το προσωπικό και ο εξοπλισμός του Δήμου δεν επαρκούν και απαιτείται η ανάθεση των υπηρεσιών σε ιδιώτη.

Εγκρίνει επίσης την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από τρίτους για διάρκεια τριών (3) ετών, με τίτλο «Υπηρεσίες Συλλογής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Καρπενησίου». Εγκρίνει τη μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού για τρία έτη 1.404.979,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%. Παραχωρεί την χρήση στον ανάδοχο μέρους των οχημάτων που εμπλέκονται στην καθαριότητα του Δήμου έναντι μηνιαίου μισθώματος. Δεσμεύεται για την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς του Δήμου Καρπενησίου για τα έτη 2024 (από 21.8.2024), 2025, 2026 και 2027 (από 1.1.2027 έως 20.8.2027).

Επαναπροσδιορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία (Δημόσιος Διαγωνισμός) για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης. Επειδή το υπάρχον προσωπικό του Δήμου (εργάτες καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, κλπ) και η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή δεν επαρκούν για την κάλυψη αυτών των αρμοδιοτήτων, δηλαδή τη συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων, τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων, την οδοκάθαρση – σάρωση – απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων – πλύση κάδων, κλπ, σε όλη την επικράτεια του Δήμου, είναι στις προθέσεις του Δήμου να αναθέσουν μέρος αυτών των εργασιών σε ιδιώτη με προσφυγή σε δημόσιο διαγωνισμό.

Οι ανάγκες του Δήμου

Για την αποτελεσματική εκτέλεση αυτών των εργασιών έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται:

α) Στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες απαιτούνται καθημερινά κατά μέσο όρο 4 δρομολόγια, επανδρωμένα με 5 οδηγούς και 7 εργάτες συνοδούς, ενώ για τη μεταφόρτωσή τους από το ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ Λαμίας με 5 δρομολόγια την εβδομάδα κατά μέσον όρο, ένας (1) υπεύθυνος ΣΜΑ, ένας (1) οδηγός και ένας (1) εργάτης.

β) Στη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων απαιτούνται 2 δρομολόγια, εβδομαδιαίως επανδρωμένα με έναν (1) οδηγό και 2 εργάτες συνοδούς, ενώ για τη μεταφόρτωσή τους απαιτούνται 2 δρομολόγια, εβδομαδιαίως με έναν (1) οδηγό.

γ) Στον οδοκαθαρισμό – σάρωση – πλύσιμο πλατειών, οδών και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων σε όλη την επικράτεια του Δήμου απαιτούνται καθημερινά 5 εργάτες καθαριότητας, εκ ων οποίων ένας (1) σε 6ήμερη απασχόληση για το κέντρο της πόλης, ενώ για τη μηχανική σάρωση απαιτείται ένας (1) χειριστής σαρώθρου.

δ) Για να επιτυγχάνεται πλύση των κάδων απορριμμάτων τρεις (3) φορές το χρόνο κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο απαιτείται η κίνηση του καδοπλυντηρίου 30 μέρες το χρόνο, επανδρωμένο με έναν (1) οδηγό και 2συνοδούς, ενώ για τη συντήρησή τους απαιτείται ένας (1) εργάτης μία (1) μέρα την εβδομάδα.

ε) Για την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων απαιτείται η κίνηση μικρού φορτηγού δύο (2) φορές την εβδομάδα επανδρωμένο με έναν (1) οδηγό και 2εργάτες καθαριότητας, ενώ για τη μεταφόρτωσή τους στο ΧΥΤΑ Λαμίας απαιτείται ένα (1) δρομολόγιο εβδομαδιαίως επανδρωμένο με έναν (1) οδηγό.

ζ) Για τον καθαρισμό από αυτοφυή βλάστηση και απομάκρυνση λοιπών απορριμμάτων (φύλλα χαρτιά κλπ) στους χώρους των κοιμητηρίων, στο σύνολο του Δήμου Καρπενησίου έναν (1) οδηγό και 2 εργάτες καθαριότητας με τον απαραίτητο εξοπλισμό χορτοκοπτικά μηχανήματα κλπ για τρεις μήνες.

Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται η αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου Καρπενησίου ενός σημαντικού τμήματος από το συνολικό έργο της συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και της καθαριότητας οδών και κοινόχρηστων χώρων, εξαιτίας της ανεπάρκειας σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε οδηγούς και εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας. Δεδομένων αυτών των ελλείψεων από συστάσεως του Καλλικρατικού Δήμου Καρπενησίου, σε συνδυασμό με τον συνεχώς μειούμενο αριθμό υπαλλήλων λόγω συνταξιοδοτήσεων και τον περιορισμό των πάσης φύσεως υπερωριών προσωπικού των Δήμων στις 20 ώρες ανά μήνα, στο τέλος του 2020 ο Δήμος προχώρησε στην ανάθεση μέρους του φυσικού αντικειμένου της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου σε ιδιώτη εργολάβο κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού Σύμβαση ύψους 1.158.605,00€ (με ΦΠΑ 24%) διάρκειας 36 μηνών.

Η τρέχουσα σύμβαση

Η τρέχουσα σύμβαση αφορά τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου (Καρπενησίου, Δομνίστας, Φουρνάς, Κτημενίων, Προυσσού και Ποταμιάς) και μεταφορά τους στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), το μηχανοκίνητο οδοκαθαρισμό με χρήση αυτοκινούμενου σαρώθρου στο κέντρο της πόλης, χειρωνακτικό καθαρισμό σε κεντρικούς δρόμους του Καρπενησίου, καθαρισμό σε δημόσιες τουαλέτες, περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, συντήρηση κάδων και τον καθαρισμό από αυτοφυή βλάστηση και απομάκρυνση λοιπών απορριμμάτων (φύλλα χαρτιά κλπ) στους χώρους των κοιμητηρίων, στο σύνολο του Δήμου Καρπενησίου. Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου εξακολουθεί να απασχολείται για την κάλυψη των παρακάτω αναγκών: ➢ Στην αποκομιδή των υλικών από τους μπλε κάδους (ανακύκλωση)➢ Στη μεταφορά των υλικών της ανακύκλωσης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Λαμίας ➢ Στη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καρπενησίου και στην μεταφορά των απορριμμάτων από το ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ Λαμίας ➢ Στο χειρωνακτικό καθαρισμό των λοιπών δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων στην πόλη του Καρπενησίου και σε όλες τις Τ.Κ του Δήμου καθώς και του εκτεταμένου δικτύου μονοπατιών του συντηρεί ο Δήμος.

Οι αρμοδιότητες του αναδόχου

Στα πλαίσια επίτευξης χαμηλότερου κόστους για τις υπηρεσίες καθαριότητας, ο Δήμος Καρπενησίου έχει παραχωρήσει τη χρήση των απορριμματοφόρων οχημάτων (πλην της ανακύκλωσης) έναντι μισθώματος ύψους 83.214,00 € (με ΦΠΑ 24%) διάρκειας 36 μηνών για την κάλυψη των αναγκών της εργασίας αποκομιδής. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα διαθέσει ικανό αριθμό εξοπλισμού και προσωπικό. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο Δήμος θα είναι σε θέση, αξιοποιώντας το υπάρχον προσωπικό και εξοπλισμό: α) να συνεχίσει τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδοι) β) να εκτελεί τη μεταφορά των υλικών της ανακύκλωσης στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Λαμίας γ) Να εκτελεί την μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων από το ΣΜΑ στο ΧΥΤΑ Λαμίας δ) να προβαίνει σε τακτικό χειρωνακτικό καθαρισμό των Κοινοχρήστων Χώρων της περιοχής του Ξηριά, των Τοπικών Κοινοτήτων των Δ.Ε. και του εκτεταμένου δικτύου μονοπατιών που συντηρεί καθώς διαπιστώνεται ότι αυτός ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να είναι ελλιπής ε) να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις λοιπές καθημερινές του ανάγκες.

Προκειμένου ο ιδιώτης να πετύχει οικονομίες κλίμακας με όφελος στις τιμές των καυσίμων, ελαστικών, συντήρηση οχημάτων και λοιπές δαπάνες και το όφελος αυτό να μετακυλήσει στο Δήμο προτείνεται η διάρκεια της σύμβασης να είναι τρία (3) έτη. Το ετήσιο κόστος από την προτεινόμενη σύμβαση όπως προκύπτει από την μελέτη ανέρχεται σε 377.592,86€ χωρίς ΦΠΑ, λόγω του ότι ο ιδιώτης μπορεί να συμπιέσει το εργατικό κόστος, με αποτέλεσμα αυτό να υπολείπεται σημαντικά του κόστους που προκύπτει για το Δήμο για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας αποκλειστικά με ίδια μέσα. Επιπλέον, για την επίτευξη μεγαλύτερου οφέλους προτείνεται, όπως και στην τρέχουσα σύμβαση, η παραχώρηση προς χρήση ορισμένων οχημάτων καθαριότητας έναντι μηνιαίου ποσού για την κάλυψη των αναγκών της εργασίας. Εφόσον η διαχείριση των στερεών αποβλήτων ανάγεται σε τοπική υπόθεση και λόγω της αδυναμίας άσκησης της εργασίας από το προσωπικό του δήμου (ανεπάρκεια προσωπικού, μη διάθεση της απαιτούμενης άδειας οδήγησης όπως το σάρωθρο, κλπ), η χρήση των οχημάτων του Δήμου από το προσωπικό του αναδόχου, άγει στην ανάθεση οικονομικά συμφερότερων, από άποψη κόστους για το Δήμο συμβάσεων.

evrytanikospalmos.gr

Πηγή: www.aftodioikisi.gr