23/07/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΚΥΠΡΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ / ΠΡΟΣΟΧΗ: Σοβαρός κίνδυνος για επικίνδυνα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα
Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα
που αρχίζει στις 01/07/24 (RAPEX – Report 27) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 99
προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα
προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate
RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην
ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 99 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:
– Εννιά (9) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
– Εξήντα οκτώ (68) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
– Οκτώ (8) στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.
– Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
– Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
– Δύο (2) στις Υγειονομικές Υπηρεσίες.
– Ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι
αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 7 έχουν αξιολογηθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με
αριθμούς 8 και 9 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα
χαμηλότερου κινδύνου.

Δείτε ΕΙΚΟΝΕΣ:

Δείτε αναλυτικά:

Πηγή: omegalive.com.cy