23/05/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Έναρξη της άσκησης του δικαιώματος αγοράς για ομολογίες αξίας 150 εκατ. ευρώ

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ότι έχει εκκινήσει τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος αγοράς (call option) εν σχέσει με το σύνολο των ανεξόφλητων Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Ομολογιών συνολικού ποσού 150.000.000 ευρώ που λήγουν στις 25 Μαΐου 2025 (XS2560090214) και έχουν εκδοθεί την 25 Νοεμβρίου 2022 υπό το 5.000.000.000 ευρώ Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών.

Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι όροι των Ομολογιών. Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των 150.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον όρο 10.12, ο Εκδότης έχει ήδη λάβει, πριν την έναρξη της σχετικής διαδικασίας, την έγκριση από την αρμόδια αρχή για να αποπληρώσει τις Ομολογίες.

Πηγή: www.newsit.gr