18/04/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκρήτια Τράπεζα: Στα 90,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το 2023

Με κερδοφορία έκλεισαν τα αποτελέσματα του 2023 για την Παγκρήτια Τράπεζα, καταγράφοντας Κέρδη προ φόρων 90,76 εκατ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένα τόσο από την απόκτηση των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Υποκαταστήματος της HSBC, όσο και από την επιχειρηματική δραστηριότητα της ίδιας της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το κανονικοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα (εξαιρουμένης της ωφέλειας από την απόκτηση της HSBC), κατέγραψε επίσης άνοδο 10,6%, με τα Κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 6,40 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι 5,76 εκατ. ευρώ για το 2022, παρά το υψηλό ζημιογόνο αποτέλεσμα που ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα χρήσεως της Παγκρήτιας Τράπεζας κατά το τέλος του 2023, ως αποτέλεσμα της νομικής συγχώνευσης, με απορρόφηση, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 3,45 δισ. ευρώ κατά την 31/12/2023, έναντι 2,68 δις ευρώ κατά την 31/12/2022, καταγράφοντας μια αύξηση 29% περίπου, η οποία ενσωματώνει και τα οικονομικά μεγέθη των δυο νεοαποκτηθεισών τραπεζών. 

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα της καθαρής πιστωτικής επέκτασης, ενισχυμένης κατά 697 εκατ. ευρώ περίπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 469 εκατ. ευρώ περίπου, ποσό υπερδιπλάσιο της προηγούμενης χρήσεως (217 εκατ. ευρώ).

Αντίστοιχα, οι καταθέσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ανερχόμενες στα 2,61 δισ. ευρώ κατά την 31/12/2023, από 1,58 δισ. ευρώ κατά την 31/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65% περίπου.

Άνοδο, επίσης, κατέγραψαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 9,07 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2023, έναντι 5,30 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2022, που ισοδυναμεί με αύξηση 71%.

Η τράπεζα προχώρησε στο σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων ύψους 25,68 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2023, έναντι 16,58 εκατ. ευρώ για το 2022, αυξάνοντας έτσι και το ύψος των σωρευμένων προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου στα 522,49 εκατ. ευρώ, έναντι 390,96 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2022.

Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 250,59 εκατ. ευρώ, έναντι 182,67 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 37% περίπου. Ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13,010%, κατά την 31/12/2023.

Πηγή: www.newsit.gr