23/05/2024
Αθηνά, Ελλαδα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Προαγωγές στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. – Δείτε την Απόφαση του Υπουργείου, όλα τα ονόματα! (εικόνες) – Law & Order

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η οποία αφορά Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 18 Απριλίου 2024, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 24/1997 και περιλαμβάνει προαγωγές στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση για την ΕΛ.ΑΣ.:

2 3 3 2

4 2
***** ÐÑÏÓÏ×Ç – ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ ****
** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

5 1 6


Πηγή: lawandorder.gr